Advertisement

การสาธิตการทำเรือขุดแบบจำลอง

การสาธิตการทำเรือขุดแบบจำลอง โดย คุณภิรมย์ ชนะอักษร
โครงการ การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ผศ.ดร.อุมาพ...  more
  • Updated April 10
  • 31,690 views