Advertisement

โหมโรงขวัญเมือง วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว กรมศิลปากร

โหมโรงขวัญเมือง วงเครื่องสายไทย ในการบรรเลงวงเครื่องสายไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  • Updated October 17, 2014
  • 12,178 views