Advertisement

อีสานกู วิเศษ เวณิกา

เพลง อีสานกู ร้องครั้งแรก โดย อจ.วิเศษ เวณิกา(โด่งดัง จากเพลง จากบ้านนาด้วยรัก ..ที่ร้องขึ้นต้นว่า.."โอ้บ้านนา ฝนฟ้าไม่อำนวย...)ปัจจุบัน ดาวตลกในคณะเสียงอีสาน
  • Updated April 4
  • 48,369 views